Partner branżowy

Image Image

Czy w mieście można odpocząć? Z pewnością!

W przebodźcowanej rzeczywistości i natłoku codziennych obowiązków poszukujemy chwili wytchnienia,
a więc i miejsc w których możemy uprawiać sport, wypocząć biernie, zregenerować siły i spędzić miło czas
w pojedynkę lub w towarzystwie. Dlatego też potrzebujemy skwerów, parków, bulwarów

i przede wszystkim kontaktu z naturą.


Dowiedz się jak projektować i zarządzać miejskimi obiektami rekreacji

Zobacz jakie błędy popełniają zarządy zieleni

Posłuchaj czym jest futbolocentryczny układ terenów przyszkolnych

Sprawdź co możesz zrobić by zaktywizować mieszkańców

Pozbądź się barier architektonicznych w swoim mieście

Poznaj potencjał miejskich skwerów

Zidentyfikuj przykłady niskokosztowych obiektów rekreacyjnych wpisujących się

w nurt adaptacji do zmian klimatu

⬇⬇⬇

Weź udział w szkoleniu online
organizowanym przez redakcję miesięcznika "Zieleń Miejska".Weź UDZIAŁ
Dowiedz się WIĘCEJ

Planowana tematyka szkolenia:

Projektowanie obiektów rekreacyjnych w dobie kryzysu ekonomicznego i klimatycznego

Wypoczynek czynny i bierny w mieście

Skwer jako wielofunkcyjna przestrzeń

Bariery architektoniczne a potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami

Rekreacja twórcza

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne na miejskich placach zabaw

Projektowanie terenów przyszkolnych aby były równe dla każdego bez względu na płeć

Poznaj naszych prelegentów:

dr inż. arch. kraj. Aleksandra Gierko

Politechnika Wrocławska

dr Ilona Sadok

Instytut Nauk Biologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Rafał Łopucki

Instytut Nauk Biologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

mgr inż. arch.
Ewelina Jaskulska

Architektoniczki

Image

dr inż. Kinga Kimic

Katedra Architektury Krajobrazu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Image

dr Aleksandra Mroczek-Żulicka

Wydział Nauk Geograficznych

Uniwersytet Łódzki

Image

dr inż. arch. Paulina Tota-Stawarczyk

Fundacja Polska Bez Barier

ImageImageImageImage

1

SZYBKA

REJESTRACJA

NAGRANIE

VIDEO

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Dlaczego szkolenie online?

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy m.in.:

pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich,

pracowników samorządowych,

architektów,

architektów krajobrazu,

projektantów,

inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich,

pracowników Zarządów Dróg i Zieleni,

studentów,

kadrę naukową.

Program szkolenia*:

Rekreacja w mieście

9.00-13.00


8.50 Logowanie uczestników


9.00 Otwarcie szkolenia

Judyta Więcławska

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"


9.10 Mały skwer w wielkim mieście – przestrzeń wielofunkcyjna

dr inż. Kinga Kimic

Katedra Architektury Krajobrazu

Instytut Inżynierii Środowiska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Skwery – nieduże tereny zieleni – to jedne z najbardziej popularnych przestrzeni publicznych przenikających centra dużych miast, które muszą spełnić wiele zadań. Te enklawy o znacznym udziale roślinności, wysokich walorach ozdobnych i funkcjach reprezentacyjnych zachęcają do zatrzymania i odpoczynku. Intensywność ich użytkowania – zarówno przez mieszkańców najbliższej okolicy, ale także turystów – jest w wielu przypadkach przyczyną ich znacznego niszczenia, a nawet degradacji, w porównaniu do bardziej rozległych parków miejskich o większej chłonności. Mimo zagrożeń, rola małych skwerów w zapewnieniu użytkownikom dostępu do zieleni i wypoczynku jest niezastąpiona. Jest to też często wyzwaniem. Przykłady dobrych praktyk w tym zakresie znaleźć można w Budapeszcie, stolicy Węgier, gdzie kompleksowe działania rewitalizacyjne na rzecz poprawy jakości skwerów miejskich prowadzone są od kilkunastu lat. Popularność tych obiektów wymogła na władzach miejskich adaptację do zmieniających się potrzeb społecznych i objęła kilka aspektów. Poprawa dostępności to wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę układu dróg i jakości nawierzchni, ułatwienia w pokonywaniu różnic terenowych czy dojścia do elementów wypoczynkowych. Poprawa bezpieczeństwa uwzględnia obecność monitoringu, co jest istotne zwłaszcza w przetłoczonych obszarach węzłowych jak część staromiejska i otoczenie dworców kolejowych. Kluczowym działaniem jest także poszerzenie oferty programowej. Zapewnienie wypoczynku kameralnego i możliwości nawiązywania relacji społecznych poprzez zwiększenie liczby siedzisk jest szczególnie doceniane w obiektach zlokalizowanych w strefach przesiadkowych i przy przystankach komunikacji miejskiej. Możliwość chodzenia i leżenia na trawnikach zachęca do spędzania czasu wśród zieleni w czasie podróżowania po mieście. Realizacja wybranych form aktywności fizycznej i sportu na terenie większych obiektów znacząco poszerza ich atrakcyjność dla użytkowników w różnym wieku, w tym młodzieży. Należy także zwrócić szczególną uwagę, iż wyżej wymienione działania odbywają się przy zachowaniu istniejącej i zwiększaniu udziału zieleni, w tym wprowadzaniu roślin w miejscach trudnych jak powierzchnie architektoniczne w obszarach dotychczas jej pozbawionych. Przede wszystkim uwagę zwraca dbałość o utrzymanie na wysokim poziomie pielęgnacji roślin, co podnosi wartości środowiskowe i wizualne tych miejsc. Czołowe realizacje z ostatnich lat to zlokalizowane w ścisłym centrum skwery (Skwer Deák Ferenc i sąsiadujący z nim Skwer Erzsébet, także Skwer József nádor), obszar przy dworcu kolejowym Nyugati (Skwer Eiffel) i dworcu Keleti (Skwer Baross), utworzone przy udziale społeczności lokalnej zielone enklawy (Skwer Teleki László) czy niewielkie realizacje w otoczeniu nowopowstających obiektów biurowych (Skwer Szervita). Rewitalizacja skwerów to inicjatywa zaplanowana na wiele lat i procesowi temu poddawane są stopniowo kolejne obiekty.9.45 Miejskie przestrzenie rekreacji dostępne dla wszystkich

dr inż. arch. Paulina Tota-Stawarczyk

Fundacja Polska Bez Barier


Podczas prezentacji spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze pytania o dostępność miejskich przestrzeni:

Czy są lub chociaż mogą być naprawdę dostępne dla wszystkich osób, niezależnie od stopnia ich sprawności?

Na co należy zwrócić uwagę, projektując, remontując i utrzymując tereny rekreacyjne, aby korzystanie z nich było możliwe i wygodne dla każdego i każdej?

Z jakich dokumentów i wytycznych korzystać?

Jak unikać tworzenia barier i jak pogodzić (czasem rozbieżne) interesy różnych grup użytkowników i użytkowniczek, tworząc przestrzenie bezpieczne i dostępne dla osób
o różnych potrzebach?10.20 Bezpieczeństwo mikrobiologiczne na miejskich placach zabaw

dr hab. Rafał Łopucki

Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych,

Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Medyczny,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


dr Ilona Sadok

Katedra Chemii,

Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Medyczny,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Plac zabaw można zdefiniować jako obszar przeznaczony do zabawy dla dzieci zawierający przynajmniej jedno urządzenie małej architektury posiadającej funkcję zabawową. Zabawa na placach zabaw ma stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, w tym zachęcać ich do aktywności fizycznej i nabywania nowych umiejętności sprawnościowych i społecznych. Normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177 wskazują zasady bezpieczeństwa i metody badań wyposażenia i nawierzchni placów zabaw celem zapobiegania urazom mechanicznym dzieci podczas zabawy. Niestety w wytycznych dotyczących bezpieczeństwa na placach zabaw kwestie bezpieczeństwa mikrobiologicznego są często pomijane. Jednocześnie istnieje szereg doniesień naukowych potwierdzających obecność chorobotwórczych drobnoustrojów w takich miejscach zabaw dla dzieci. Dzieci są podatne na infekcje drobnoustrojowe ze względu na nie w pełni rozwinięty układ odpornościowy.Tematem wystąpienia będzie omówienie wyników badań dotyczących występowania potencjalnie chorobotwórczych bakterii na różnych elementach wyposażenia placów zabaw. Przedstawione zostaną również rekomendacje, które powinny być uwzględniane podczas projektowania, lokowania i wyposażania placów zabaw, aby zwiększyć bezpieczeństwo mikrobiologiczne ich użytkowników.10.55 Jak projektować obiekty rekreacyjne

w dobie kryzysu ekonomicznego i klimatycznego?

dr inż. arch. kraj. Aleksandra Gierko

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej


Żyjemy w dobie kryzysu klimatycznego, który pociąga za sobą problemy natury ekonomicznej i społecznej. Masa produktów wytworzonych przez człowieka przekroczyła już wielkość biomasy Ziemi. Takie "życie na kredyt" wymaga odpowiednich postaw, szczególnie wśród projektantów. Jak projektować nie nadwyrężając środowiska przyrodniczego? W prezentacji zostaną poruszone zagadnienia zmian legislacyjnych, które mogą wpłynąć na nieprzyczynianie się do efektu cieplarnianego przez procesy inwestycyjne. Zostaną też pokazane przykłady niskokosztowych obiektów rekreacyjnych wpisujących się w nurt adaptacji do zmian klimatu.11.30 Przerwa11.45 Organizacja miejskiej przestrzeni rekreacji dla rekreacji twórczej

dr Aleksandra Mroczek-Żulicka

Wydział Nauk Geograficznych,

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Uniwersytet Łódzki


Prelekcja dotyczyć będzie organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na potrzeby rozwoju rekreacji twórczej, rozumianej jako nowatorskie i wartościowe aktywności podejmowane
w czasie wolnym. Zaprezentowane zostaną przykładowe podmioty organizujące tego typu inicjatywy oraz rola organizacji przestrzeni rekreacyjnej w ich rozwoju. Przedstawione przykłady mogą stanowić inspiracje w planowaniu zagospodarowania miejskiej przestrzeni rekreacyjnej. Wnioski oraz rekomendacje stanowić mogą przyczynek do podejmowania dyskusji na szczeblu lokalnym dotyczących możliwości oraz potencjału wykorzystania rekreacji twórczej jako wartościowej alternatywy dla proponowanych w mieście form spędzania wolnego czasu.12.20 Równa szkoła

Ewelina Jaskulska

Architektoniczki


Boisko szkolne to pierwsza publiczna przestrzeń dla dzieci, w której uczą się współdziałania, współżycia w społeczności i organizowania, poza ścisłą kontrolą dorosłych. Zasady są tutaj mniej sztywne niż w klasie, dlatego w tej przestrzeni można doskonale dostrzec narzucane stereotypowe role płciowe społeczne i kulturowe. Tutaj dzieci po raz pierwszy stykają się zarówno z akceptacją, jak i wykluczeniem, z oceną swojego wyglądu, sprawności fizycznej. Faktem jest że, projektowanie otwartych terenów przyszkolnych, ogranicza się do zaprojektowania centralnych ich części, umieszczając tam boiska futbolowe, a sama nazwa miejsca, które ma służyć rekreacji i aktywności dla dzieci szkolnych czyli "boisko" determinuje sposób myślenia o tej przestrzeni. Nie dziwi więc,
że zdecydowana większość szkół została zaprojektowana przez futbolocentryczny układ placu zabaw. Oznacza to, że piłka nożna stawiana jest na piedestale już od najmłodszych lat. Zajmowanie i użytkowanie przestrzeni centralnych, czyli tych uważanych za najbardziej wartościowe odbywa się zgodnie z hierarchią władzy, w której są ci, którzy mają prawo
do tej przestrzeni i ci, którzy tych praw nie mają i automatycznie zostają z niej wykluczeni. W efekcie narzucany jest tylko jeden, ten "właściwy" system zachowań społecznych,
co sprawia, że dziewczęta mają zdecydowanie mniej modeli odniesienia i identyfikacji

w otoczeniu szkolnym niż chłopcy. Nastoletnie dziewczyny zostają pozbawione przestrzeni dla siebie, stają się mniej ważne, bo są niezauważalne. Jaki efekt ma futbolocentryczny układ terenów przyszkolnych na dziewczęta i chłopców? Jak projektowanie przestrzeni wpływa na nasze dorosłe życie? Jak zatem projektować tereny przyszkolne, aby były równe dla każdego bez względu na płeć? To wszystko omówimy na wykładzie. *Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Pobierz program

Udział krok po kroku:

1. Kliknij w poniższy przycisk "Zapisz się"

2. Zostaniesz przeniesiony na stronę, na której dokonasz rejestracji,

podając dane firmy.

3. Po rejestracji, na wskazanego w formularzu maila, przyjdzie faktura pro forma, której nie trzeba opłacać przed wydarzeniem.

4. Dzień przed szkoleniem roześlemy na podane maile linki z dostępem do spotkania online. UWAGA: prosimy o sprawdzanie folderu SPAM!

5. W trakcie szkolenia zapraszamy do słuchania i zadawania pytań na czacie.

6. Po szkoleniu prześlemy, na wskazanego podczas rejestracji maila,
fakturę z prośbą o zapłatę.

7. Wystawiamy imienne zaświadczenia uczestnictwa.

8. W ciągu tygodnia od zakończenia wydarzenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – nagranie, zapis czatu i materiały udostępnione przez prelegentów.

Start zapisów dla wszystkich:


99 zł + VAT (121,77 zł brutto)

cena obowiązuje do 23 kwietnia 2024 r.Pracownicy zarządów zieleni, zarządów dróg, jednostek administracji samorządowej

i rządowej, studenci oraz kadra naukowa szkół wyższych:


cena promocyjna od 24 kwietnia do 12 maja 2024 r.

199,00 zł + VAT (244,77 zł brutto)


od 13 maja do 23 maja 2024 r.

299,00 zł + VAT (367,77 zł brutto)


Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zawierające adres mailowy w domenie reprezentowanej instytucji.


Koszt udziału w szkoleniu dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w spotkaniu w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.Pozostałe osoby, które nie zaliczają się do wyżej wspomnianych grup zawodowych

(tj. m.in. os. prywatne oraz spółki prawa handlowego):


cena promocyjna od 24 kwietnia do 12 maja 2024 r.

299,00 zł + VAT (367,77 zł brutto)


od 13 maja do 23 maja 2024 r.

399,00 zł + VAT (490,77 zł brutto)UWAGA: Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Istnieje możliwość anulacji zgłoszenia na szkolenie do pięciu dni przed wydarzeniem.

Osoby prywatne proszone są o uiszczenie należności na minimum 2 dni przed wydarzeniem.

Koszt udziału:

Zapisz się

Uwaga: Szkolenie można nabyć taniej w pakiecie ze szkoleniem: Publiczne place zabaw – budowa i utrzymanie
w kontekście nowych przepisów, które zaplanowaliśmy
na 13 czerwca br.


https://placezabaw.abrys.pl/

Taniej w pakiecie

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Rejestracja bezpłatna na II cz. szkolenia

Zapraszamy do kontaktu:

Image

Organizator:


Judyta Więcławska

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

Promocja:


Dorota Szypulska

specjalista ds. reklamy


IconIcon
Napisz do mnie
Napisz do mnie
IconIcon

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807